Απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν κάλυψη για αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά προσφέρονται ειδικά προγράμματα κάλυψης ευθύνης:

  • Ιατρού
  • Φαρμακοποιού
  • Δικηγόρου / Δικηγορικών Εταιριών
  • Συμβολαιογράφου
  • Μελετητή/Αρχιτέκτονα/Πολιτικού Μηχανικού